O projekte Rudiny II

Územie Rudiny II sa nachádza na južnom uzávere obytných zón Hliny V. – VI. mestského obvodu Rudiny v Žiline a je vymedzené rohom ulíc Obvodová a Centrálna a Bajzovou ulicou. V minulosti bolo riešených niekoľko urbanistických štúdií zameraných na bytovú výstavbu na tomto území. Navrhnuté bolo komplexné riešenie pre obytné a polyfunkčné objekty, ktoré ale nebolo zrealizované.

Spoločnosť ISTROFINAL, a. s., ktorá sa neskôr stala vlastníkom pozemkov na tomto území, vyhlásila na riešenie obvodového Centra Rudiny II ku dňu 23. 10. 2013 verejnú anonymnú urbanisticko-architektonickú súťaž s dôrazom na komplexnú kvalitu riešenia celého vymedzeného územia s vyriešením ústredného - centrálneho verejného priestoru pri rešpektovaní požadovaných väzieb na mesto Žilina a jeho mestské časti. Nie je bežnou praxou, aby súkromný investor pred výstavbou bytových a komerčných objektov vyhlasoval verejnú architektonickú súťaž. Spoločnosť ISTROFINAL, a. s. má však v tomto prípade eminentný záujem o názor odbornej verejnosti, nakoľko cieľom projektu je komplexná revitalizácia územia a vytvorenie príjemného priestoru pre život občanov v tejto lokalite. Na požadované urbanistické riešenie preto vypísala súťaž podľa pravidiel Slovenskej komory architektov a porotu súťaže zostavila z popredných odborníkov z oblasti architektúry a urbanizmu.

vyhodnotenie

Na základe požiadavky spoločnosti ISTROFINAL a. s., ktorá na území Rudiny II plánuje realizáciu vyššej občianskej vybavenosti, obstaráva Mesto Žilina, ako príslušný orgán územného plánovania Územný plán zóny Žilina - Centrum Rudiny II (ďalej uvádzaný skratkou ÚPN-Z Žilina - Centrum Rudiny II).

Do urbanisticko-architektonického návrhu boli spracované pripomienky Stavebnej komisie a občanov. Na základe ich pripomienok boli vykonané nasledovné podstatné zmeny: